ul. Willowa 65 lokal 20

Tel. 509 732 734

biuro@tbhouse.pl

ZAKUP DOMU

STREFA KLIENTA

ZAKUP DOMU

Decyzja podjęta. Dom został wybrany. Co dalej?

NEGOCJACJA CENY – Deweloperzy są mniej lub bardziej elastyczni. Wszystko zależy od tego, czy dana inwestycja cieszy się zainteresowaniem, w jakiej jest lokalizacji i ogólnie jaka jest sytuacja na rynku. Część da jakiś upust, inni nie będą skłonni do prowadzenia tego typu rozmów, ale może uda się wytargować większy taras lub dodatkowe miejsce postojowe. Zawsze warto pytać.

UMOWA REZERWACYJNA – jeśli zakup domu będziemy finansować z kredytu, warto ją podpisać z Deweloperem i upewnić się, że zawiera ona klauzulę, zgodnie z którą mamy prawo do odstąpienia od umowy, jeśli zmienimy zdanie lub nie otrzymamy kredytu. Dla swojej ważności umowa rezerwacyjna nie wymaga formy aktu notarialnego, podpisuje się ją w biurze Dewelopera i stanowi potwierdzenie powagi intencji Klienta do zakupu wybranego przez niego domu. Wiąże się ona z zapłatą określonej w umowie opłaty rezerwacyjnej.

UMOWA DEWELOPERSKA – zapoznajmy się z nią po uzyskaniu kredytu na zakup domu lub pewności jego zakupu. W przeciwieństwie do umowy rezerwacyjnej, jest ona podpisywana w kancelarii notarialnej, a za czynności notariusza należy opłacić tzw. taksę (zgodnie z ustawą deweloperską, cena taksy obciąża po połowie Nabywcę i Dewelopera). Gdy już podpiszemy umowę deweloperską, aktualizuje się obowiązek płatności rat. Płacimy je zgodnie z harmonogramem płatności zapisanym w umowie deweloperskiej i prospekcie informacyjnym. Raty wpłacane są na przynależny do danego domu rachunek powierniczy Dewelopera.

ZMIANY LOKATORSKIE – po podpisaniu umowy deweloperskiej Nabywca uprawniony jest do ich dokonywania. Dopuszcza się wszelkie zmiany w zakresie ścian działowych, przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, komunikacyjnej i telewizyjnej, o ile zmiany te będą możliwe w świetle obowiązujących przepisów, norm technicznych i rozwiązań technologicznych przyjętych przez Dewelopera oraz stopnia zaawansowania prac budowlanych. Deweloper nie jest zobowiązany do uwzględnienia zmian żądanych przez Nabywcę jeśli zmiany będą ingerowały w układ konstrukcyjny budynku lub będą wymagać uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Dokonanie zmian następuje w formie pisemnego porozumienia, w którym Nabywca zobowiąże się do przedstawienia projektu zmian, sporządzonego na własny koszt oraz pokrycia ewentualnych kosztów prac dodatkowych.

WIZYTY NA BUDOWIE – to kolejny aspekt podpisanej umowy deweloperskiej. Po wcześniejszych ustaleniach Kupujący ma prawo do wizyty na budowie oraz monitorowania postępu prac budowlanych, wykonania wg standardu ustalonego w projekcie informacyjnym i załącznikach, zgodności z projektem oraz zgłoszonymi wcześniej i zaakceptowanymi przez obie strony zmianami lokatorskimi.

ODBIÓR LOKALU/DOMU – po zakończeniu  budowy oraz zapłaty całej kwoty za dom, umawiamy się z Deweloperem na odbiór wybudowanego dla nas domu. To bardzo ważny etap, który pozwala Klientowi zweryfikować, w jakim stopniu Deweloper wywiązał się ze swoich obowiązków zawartych w umowie. W ramach odbioru przysługuje Nabywcy przede wszystkim prawo do stawienia się na ten termin z fachowcem, który pomoże ocenić poprawność wykonania prac. Deweloper nie może zabronić takiej osobie wstępu do domu. Ponadto, Deweloper nie ma też prawa dokonać odbioru jednostronnie tj. pod nieobecność Kupującego.  Podczas odbioru domu nie musisz się spieszyć, należy sprawdzić wszystko dokładnie i pozwolić zatrudnionemu fachowcowi sprawdzić zgodność domu z wszelkimi projektami, schematami instalacji i ustaleniami umowy deweloperskiej.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY – jest sporządzany podczas odbioru domu i podpisany przez obie strony: Kupującego i Dewelopera. Wpisywane są do niego wszelkie uwagi i usterki zgłoszone przez Kupującego. Po spisaniu protokołu Dewelopera  obowiązują następujące terminy:

– w ciągu 14 dni  – licząc od dnia podpisania protokołu Deweloper doręczy Nabywcy oświadczenie o uznaniu wskazanych w protokole wad lub o odmowie ich uznania i jej przyczynach,

– w ciągu 30 dni – licząc od dnia podpisania protokołu Deweloper usunie uznane wady. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wad w powyższym terminie, może wskazać inny termin  ich usunięcia wraz z uzasadnieniem opóźnienia.

WYDANIE KLUCZY – jest równoznaczne z wydaniem nieruchomości Kupującemu, ale następuje to dopiero wtedy, gdy Nabywca zweryfikował i zaakceptował usunięte przez Dewelopera wady i usterki wpisane do protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dokonał 100% wpłaty za zakupiony dom. Podpisując protokół wydania domu Kupujący otrzymuje oprócz kluczy, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i inne załączniki zawierające ważne dla niego informacje tj. kontakty do serwisu czy daty przeglądu zamontowanych urządzeń. Tutaj spisuje się też numery i stany liczników wody ciepłej, zimnej oraz centralnego ogrzewania, jeśli były założone przed odbiorem.

AKT NOTARIALNY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI – to już ostatni krok w całym procesie zakupu domu. Taka umowa zawierana jest wyłącznie w formie aktu notarialnego. Tym razem koszty jej sporządzenia w całości pokrywa Kupujący. Dobre informacje to takie, że zakup domu od Dewelopera zwolniony jest z podatku PCC w wysokości 2%, czyli płacisz tylko podatek VAT, który jest zawarty w cenie nieruchomości. Aby doszło do podpisania umowy, budowa musi być zakończona, co ma potwierdzić pozwolenie na użytkowanie. Jeżeli skorzystałeś z kredytu na zakup swojego domu to w tym momencie zgodnie z umową masz złożyć do sądu wniosek o wpis hipoteki. Poza tym warto od razu ubezpieczyć swoją nieruchomość od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Po dopełnieniu tych wszystkich formalności GRATULACJE stałeś się WŁAŚCICIELEM DOMU! Pozostaje jego wykończenie i przeprowadzka a potem radość z posiadania swojego, wymarzonego M.

TB House

PRZED ZAKUPEM DOMU

Warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przed zakupem domu.
Czytaj więcej
TB House

ZAKUP DOMU

Decyzja podjęta. Dom został wybrany. Co dalej?
Czytaj więcej
TB House

WŁAŚCICIEL – CO DALEJ?

Kupiłeś dom. Jesteś jego właścicielem. I co dalej?
Czytaj więcej

TB House

Nowa inwestycja

Zobacz szczegóły

Kontakt

  • ul. Willowa 65 lokal 20
  • Tel. 509 732 734
  • Email: biuro@tbhouse.pl
  • Godziny otwarcia: 9:00-17:00