ul. Willowa 65 lokal 20

Tel. 509 732 734

biuro@tbhouse.pl

PRZED ZAKUPEM DOMU

STREFA KLIENTA

PRZED ZAKUPEM DOMU

Warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przed zakupem domu.

Decyzja o zakupie domu nie należy do najłatwiejszych, ale nie taki diabeł straszny jak go malują. Po prostu warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przed jej podjęciem oraz zapoznać się z podstawowymi sformułowaniami, które będą nam w tym całym procesie towarzyszyć:

USTAWA DEWELOPERSKA –  (tj. ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011r.) dość szczegółowo reguluje obowiązki Dewelopera i zawiera korzystne dla Nabywców rozwiązania. Dzięki niej kupno domu znajdującego się z fazie realizacji nie jest – jak to było wcześniej – obarczone wysokim ryzykiem Nabywcy. Nadal w większości regułą jest, że za dom budowany przez Dewelopera płaci się w trakcie inwestycji, a nie dopiero po jej zakończeniu i przeniesieniu własności. Teraz jednak pieniądze wpłaca się na rachunek powierniczy, umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego i zawierać wymagane ustawą treści, a Deweloper musi przygotować prospekt informacyjny, który ułatwi Nabywcy ocenę jego oferty i wiarygodności.

DEWELOPER – ważne, by sprawdzić kto sprzedaje daną nieruchomość. Czy dany Deweloper jest rzetelny, czy już coś wybudował, czy można uzyskać jakieś opinie o nim.  Ustawa deweloperska daje Nabywcy prawo wglądu w określone dokumenty związane z daną inwestycją oraz samym Deweloperem. Dokumenty te na żądanie Nabywcy Deweloper ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie w swojej siedzibie. Są to:

1. aktualny stan Księgi Wieczystej nieruchomości

2. kopia prawomocnego pozwolenia na budowę,

3. projekt architektoniczno-budowlany inwestycji,

4. kopia aktualnego odpisu z KRS Dewelopera lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG,

5. sprawozdanie finansowe Dewelopera za ostatnie dwa lata.

KSIĘGA WIECZYSTA  – sprawdźmy w niej wszelkie obciążenia – w dziale IV dopuszczalny wpis to hipoteka pod zaciągnięty kredyt przez Dewelopera, zaś w dziale III wpisy o służebnościach np. dostawców poszczególnych mediów lub drogi dojazdowej prowadzącej do danej działki. W KW mogą pojawić się także wpisy o zawartych wcześniej umowach deweloperskich z innymi Nabywcami.

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – warto sprawdzić w gminie ten dokument planistyczny, jak również SUiKZP – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – oba te dokumenty pokazują przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, jak i kierunki rozwoju przestrzennego.

PROSPEKT INFORMACYJNY – jest to dokument obowiązkowo sporządzany przez Dewelopera dla każdej inwestycji, a jego treść reguluje ustawa deweloperska. Prospekt stanowi integralną część umowy deweloperskiej i powinien zawierać następujące informacje:

– dane identyfikacyjne Dewelopera,

– opisane i udokumentowane przykłady wcześniej zrealizowanych inwestycji,

– szczegółowe informacje dotyczące działki,

– informacje dotyczące pozwolenia na budowę,

– termin rozpoczęcia i zakończenia budowy,

– opis przedsięwzięcia deweloperskiego,

– harmonogram prac budowlanych,

– zasady ewentualnej zmiany cen,

– informacje o bankowym rachunku powierniczym, służącym gromadzeniu środków od Nabywców,

– warunki odstąpienia od umowy,

– szczegółowe parametry kupowanego dom/lokalu/segmentu.

Do prospektu dołączany jest rzut kondygnacyjny oraz wzór umowy deweloperskiej.

UMOWA DEWELOPERSKA – powinna zostać zawarta pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego, stanowiąc jednocześnie podstawę wpisu do księgi wieczystej, która prowadzona jest dla nieruchomości, na której ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie deweloperskie. Większość danych zawartych w umowie deweloperskiej pokrywa się z zapisami umieszczonymi w prospekcie informacyjnym. Zgodnie z ustawą deweloperską umowa powinna zawierać przede wszystkim:

* dane stron umowy, datę i miejsce jej zawarcia,

* cenę domu,

* informacje o działce, na której będzie realizowana inwestycja  (nr księgi wieczystej, stan prawny, obciążenia),

* informację o usytuowaniu domu w obrębie działki,

* określenie cech, parametrów technicznych domu oraz standardu prac wykończeniowych,

* określenie powierzchni i rozkładu pomieszczeń,

* termin przeniesienia na Kupującego prawa własności mieszkania,

* harmonogram i wysokość wpłat dokonywanych przez Nabywcę na rzecz Dewelopera,

* informacje o mieszkaniowym rachunku powierniczym,

* informacje na temat gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (o ile Deweloper oferuje taką formę ochrony),

* numer pozwolenia na budowę,

* termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,

* określenie zasad odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych środków,

* określenie wysokości kar umownych i odsetek,

* informacje o sposobie pomiaru powierzchni domu,

* oświadczenie Kupującego o odbiorze prospektu informacyjnego,

* termin i sposób zawiadomienia o odbiorze domu,

* informację o zgodzie banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu/segmentu i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez Kupującego (o ile takie obciążenie istnieje),

* zobowiązanie Dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu/segmentu i przeniesienia prawa własności tego lokalu na Kupującego.

Możemy również sprawdzić, czy w umowie nie ma tzw. klauzul niedozwolonych. Rejestr tego typu postanowień umieszczanych przez Deweloperów w umowach jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ZACZYNAJĄC poszukiwania domu warto w pierwszej kolejności  oszacować swoje finansowe możliwości.  Określenie zdolności kredytowej przez bank da nam punkt odniesienia i pozwoli jasno zdefiniować priorytety. Warto pamiętać, że wydatki nie kończą się w momencie otrzymania kluczy, a wykończenie domu może pochłonąć spore kwoty.

Do kosztów zakupu domu należy – oprócz kosztu jego wykończenia – dodać także:

– ewentualną prowizję Biura Nieruchomości, jeśli zakup domu od Dewelopera nastąpił przy współudziale takiego biura,

– koszty związane z kredytem,

– koszty notarialne – zakup domu od Dewelopera, będącego w trakcie budowy wiąże się z zawarciem 2 aktów notarialnych: umowy deweloperskiej i umowy przeniesienia własności. Zgodnie z ustawą deweloperską koszty tej pierwszej obie strony pokrywają po połowie, zaś w przypadku drugiej umowy całość kosztu pokrywa Nabywca.

Weryfikacja Dewelopera oraz wszelkich technicznych, prawnych i administracyjnych aspektów jest bardzo czaso- i racochłonna. Jednak właśnie od sprawdzenia wszystkich, nawet najmniejszych detali zależy późniejsze zadowolenie Klientów.

TB House

PRZED ZAKUPEM DOMU

Warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przed zakupem domu.
Czytaj więcej
TB House

ZAKUP DOMU

Decyzja podjęta. Dom został wybrany. Co dalej?
Czytaj więcej
TB House

WŁAŚCICIEL – CO DALEJ?

Kupiłeś dom. Jesteś jego właścicielem. I co dalej?
Czytaj więcej

TB House

Nowa inwestycja

Zobacz szczegóły

Kontakt

  • ul. Willowa 65 lokal 20
  • Tel. 509 732 734
  • Email: biuro@tbhouse.pl
  • Godziny otwarcia: 9:00-17:00