ul. Willowa 65 lokal 20

Tel. 509 732 734

biuro@tbhouse.pl

RODO

Szanowni Państwo

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679, firma TB House dostosowała zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadza zmiany, dzięki którym TB House będzie świadczyć usługi na tak samo wysokim poziomie jak dotychczas, z zapewnieniem większej przejrzystości. Dzięki nowym regulacjom Państwa dane osobowe będą lepiej chronione, a przy tym będziecie mieć Państwo szereg praw, umożliwiających kontrolę nad przekazywanymi danymi osobowymi w tym prawo do: żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania czy przedstawienia sprzeciwu.

Jeśli chcecie Państwo uzyskać od firmy TB House oferty handlowe należy wypełnić formularz kontaktowy umieszczony w zakładce Kontakt zaznaczając zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z podaniem preferowanej formy kontaktu.

Opracowaliśmy także nową Politykę Prywatności zawartą na naszej stronie zawierającą informacje o zakresie danych jakie pozyskujemy od Państwa jako Administrator, i jak te dane przetwarzamy oraz w jakim celu.

W zakresie spraw dotyczących danych osobowych i ich ochrony prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@tbhouse.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo. W Polityce Prywatności, którą Państwu przekazujemy, informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów z przetwarzaniem tych danych związanych, abyście mogli Państwo być pewni, że są one u nas bezpieczne.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma TB House, ul. Willowa 65, lokal 20, 20-819 Lublin, z którą mają Państwo zawartą umowę, lub która podjęła działania ukierunkowane na zawarcie umowy, lub której wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wypełnioną na stronie internetowej w zakładce Kontakt, w odniesieniu do treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami na adres mailowy biuro@tbhouse.pl lub w formie korespondencji pisemnej na adres siedziby firmy.

2. Dane osobowe – cel i zakres ich zbierania oraz przetwarzania.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Współpraca z nami może wiązać się z potrzebą przekazania nam Państwa danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, zgodnie z jakim zostały one zebrane.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych tj.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

* Imię, adres email i numer telefonu – podane w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej,

* Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr Pesel, nr dowodu osobistego, imiona rodziców – podane we wszelkiego rodzajach zawieranych umowach.

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej, znajdują się w mich informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje cookies:

* sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

* stałe – przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych.

Zachowując przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, informujemy, iż podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

*Państwa zgoda – możecie Państwo ją wyrazić przez uzupełnienie pól w formularzu kontaktowym. Wyrażając taką zgodę będziemy mogli przesyłać/ przekazywać Państwu telefonicznie lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych inwestycji,

* zawarta między nami umowa – przetwarzamy Państwa dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której Państwo jesteście stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na rzecz Państwa, przed zawarciem umowy,

* obowiązek prawny – w pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Państwa dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości),

* prawnie uzasadniony interes Administratora – np. w zakresie tworzenia bazy danych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń.

4. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Państwem zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

W sytuacji, gdy pozyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania, jednakże nigdy nie przetwarzamy danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych.

Stosownie do tego informujemy, że w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe:

* na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – okres ten trwa do momentu wycofania tej zgody,

* na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – okres trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych),

* ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – okresy przetwarzania danych w tym celu określają konkretne przepisy,

* w przypadku których nie ma konkretnych wymogów prawnych lub umownych – podstawowy okres przechowywania danych, zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

6. Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. Odbiorcami Państwa danych są:

* nasi współpracownicy lub podwykonawcy, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki,

* podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych np. księgowa, podmioty świadczące usługi pocztowe, notariusz,

* organy finansowe lub sądowe, agencje państwowe lub organy publiczne, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.

7. Państwa prawa.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu szereg uprawnień. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@tbhouse.pl lub korespondencyjnie : TB House ul. Willowa 65 lokal 20, 20-819 Lublin. Zwracając się do nas, proszę pamiętać o podaniu Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontakt. Ponadto przysługuje Państwu:

* prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),

* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,

* prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu,

* prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

* jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, posiadacie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Bezpieczeństwo.

Przykładamy wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

9. Zmiany Polityki Prywatności.

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na naszej stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem, od którego dnia obowiązuje.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanym dalej: „RODO”, informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest firma TB House zwana dalej Administratorem, z którą mają Państwo zawartą umowę, lub która podjęła działania ukierunkowane na zawarcie umowy, lub której wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych w przesłanym formularzu kontaktowym,

2) dane kontaktowe do Administratora, to: ul. Willowa 65 lokal 20, 20-819 Lublin, tel.: 501 289 925 lub 501 471 636, e-mail: biuro@tbhouse.pl,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem i jej wykonywania, jak i w związku z wzajemnymi roszczeniami z tytułu zawartej umowy oraz po jej rozwiązaniu (dochodzenia zapłaty, jak i roszczeń reklamacyjnych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) realizacji praw i obowiązków wynikających z obowiązków: rachunkowości, przechowywania dokumentacji dla potrzeb skarbowych, dokumentowania warunków zawartych umów na potrzeby podatkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

c) udostępniania informacji handlowych w odniesieniu do produktów Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

4) okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z zawartej umowy, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych, zaś w przypadku potencjalnych klientów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu w jakim zostały zebrane (RODO);

5) posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej,

6) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a) RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3) powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, uprawnionym do odbioru Państwa danych, w uzasadnionych prawnie przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych umów do realizacji usług dla klientów, działań marketingowych oraz obsługi działalności firmy TB House tj.: a) usługodawcom, którzy wykonują usługi w imieniu lub na rzecz Administratora, b) partnerom bankowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak notariusze, c) organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo,

8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu podanego w pkt 3) powyżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych związanych z udokumentowaniem zawarcia umowy w aspekcie cywilnym i podatkowym oraz rachunkowości,

10) mają Państwo prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jednocześnie informujemy, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

TB House

Nowa inwestycja

Zobacz szczegóły

Kontakt

  • ul. Willowa 65 lokal 20
  • Tel. 509 732 734
  • Email: biuro@tbhouse.pl
  • Godziny otwarcia: 9:00-17:00