Przewodnik kupującego, zostań świadomym nabywcą - TB House
Home | Przewodnik kupującego

Przewodnik kupującego

Zostań świadomym nabywcą

Zakup domu nie przypomina zakupu nowego telefonu, czy mebli. Wybierając miejsce do życia stajemy przed wyjątkowym zadaniem, które wymaga głębokiego zrozumienia i przemyślenia. Dlatego aby ułatwić Ci ten proces, przygotowaliśmy dla Ciebie praktyczne porady, które będą pomocne na każdym etapie drogi do nowego domu – zarówno przed jego zakupem, jak i już po.

1

PRZED ZAKUPEM DOMU

Przygotuj się z nami do procesu zakupu nieruchomości, aby podjąć świadomą decyzję. 

2

ZAKUP DOMU

Wybrałeś już swój wymarzony dom. Zobacz, jakie kroki dzielą Cię od przeprowadzki.

3

PO ZAKUPIE DOMU

Oficjalnie zostałeś właścicielem domu. Gratulujemy! Zobacz, o czym warto pamiętać już po zakupie.
1

PRZED ZAKUPEM DOMU

Przygotuj się z nami do procesu zakupu nieruchomości, aby podjąć świadomą decyzję.
2

ZAKUP DOMU

Wybrałeś już swój wymarzony dom. Zobacz, jakie kroki dzielą Cię od przeprowadzki.
3

PO ZAKUPIE DOMU

Oficjalnie zostałeś właścicielem domu. Gratulujemy! Zobacz, o czym warto pamiętać już po zakupie.
1
PRZED ZAKUPEM DOMU
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZED ZAKUPEM DOMU?
Decyzja o zakupie domu nie należy do najłatwiejszych, ale nie taki diabeł straszny jak go malują. Po prostu warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przed jej podjęciem oraz zapoznać się z podstawowymi sformułowaniami, które będą nam w tym całym procesie towarzyszyć:
1 USTAWA DEWELOPERSKA
(tj.Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, zwana nową ustawą deweloperską z dnia 20 maja 2021 r.), dość szczegółowo reguluje obowiązki Dewelopera i zawiera korzystne dla Nabywców rozwiązania. Dzięki niej kupno domu znajdującego się w fazie realizacji nie jest – jak to było wcześniej – obarczone wysokim ryzykiem Nabywcy. Nowa ustawa wprowadziła kilka kluczowych zmian:

- Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - jako dodatkową formę zabezpieczenia Nabywcę
- rozszerzyła treści zawarte w prospekcie informacyjnym
- uszczegółowiła odbiór i usuwanie wad w lokalu
- zdefiniowała pojęcie umowy rezerwacyjnej.
2 DEWELOPER
Ważne, by sprawdzić kto sprzedaje daną nieruchomość. Czy dany Deweloper jest rzetelny, czy już coś wybudował, czy można uzyskać jakieś opinie o nim.  Ustawa deweloperska daje Nabywcy prawo wglądu w określone dokumenty związane z daną inwestycją oraz samym Deweloperem. Dokumenty te na żądanie Nabywcy Deweloper ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie w swojej siedzibie. Są to:
1. Aktualny stan Księgi Wieczystej nieruchomości
2. Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę,
3. Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji,
4. Kopia aktualnego odpisu z KRS Dewelopera lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG,
5. Sprawozdanie finansowe Dewelopera za ostatnie dwa lata.
3 KSIĘGA WIECZYSTA
sprawdźmy w niej wszelkie obciążenia – w dziale IV dopuszczalny wpis to hipoteka pod zaciągnięty kredyt przez Dewelopera, zaś w dziale III wpisy o służebnościach np. dostawców poszczególnych mediów lub drogi dojazdowej prowadzącej do danej działki. W KW mogą pojawić się także wpisy o zawartych wcześniej umowach deweloperskich z innymi Nabywcami.
4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – warto sprawdzić w gminie ten dokument planistyczny, jak również SUiKZP – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – oba te dokumenty pokazują przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, jak i kierunki rozwoju przestrzennego.
5 PROSPEKT INFORMACYJNY
jest to dokument obowiązkowo sporządzany przez Dewelopera dla każdej inwestycji, a jego treść reguluje ustawa deweloperska. Prospekt stanowi integralną część umowy deweloperskiej i składa się 2 głównych części. Pierwsza z nich obejmuje informacje o samej inwestycji i otoczeniu, druga z kolei to zbiór informacji dotyczących firmy deweloperskiej. – część poświęcona Deweloperowi jest o tyle ważna, że pozwala wstępnie zweryfikować firmę, z którą Nabywca chce zawrzeć umowę deweloperską.
6 UMOWA DEWELOPERSKA
to dokument zawierany w formie aktu notarialnego, w którym Deweloper zobowiązuje się ustanowić lub przenieść na nabywcę prawo własności domu, lub mieszkania, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Z kolei Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia prawa własności. Oznacza to, że Deweloper ma obowiązek sprzedać wybudowaną nieruchomość, a Nabywca za nią zapłacić
7 Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
to nowa, dodatkowa forma zabezpieczenia Nabywcy. Deweloperzy są zobowiązani do odprowadzenia dodatkowej składki na DFG na wypadek:

- ogłoszenia upadłości dewelopera (i nie kontynuowania przedsięwzięcia deweloperskiego) lub banku prowadzącego rachunek powierniczy dla inwestycji deweloperskiej,
- odstąpienia przez nabywcę od umowy, w przypadkach określonych w ustawie.

Zaczynając poszukiwania domu warto w pierwszej kolejności oszacować swoje finansowe możliwości. Określenie zdolności kredytowej przez bank da nam punkt odniesienia i pozwoli jasno zdefiniować priorytety. Warto pamiętać, że wydatki nie kończą się w momencie otrzymania kluczy, a wykończenie domu może pochłonąć spore kwoty.
Do kosztów zakupu domu należy – oprócz kosztu jego wykończenia – dodać także:

– ewentualną prowizję Biura Nieruchomości, jeśli zakup domu od Dewelopera nastąpił przy współudziale takiego biura,
– koszty związane z kredytem,
– koszty notarialne – zakup domu od Dewelopera, będącego w trakcie budowy wiąże się z zawarciem 2 aktów notarialnych: umowy deweloperskiej i umowy przeniesienia własności. Zgodnie z ustawą deweloperską koszty tej pierwszej obie strony pokrywają po połowie, zaś w przypadku drugiej umowy całość kosztu pokrywa Nabywca.

Weryfikacja Dewelopera oraz wszelkich technicznych, prawnych i administracyjnych aspektów jest bardzo czaso- i pracochłonna. Jednak właśnie od sprawdzenia wszystkich, nawet najmniejszych detali zależy późniejsze zadowolenie Klientów.
2
ZAKUP DOMU
Decyzja podjęta. Dom został wybrany. Co dalej?
1 NEGOCJACJE CENY
Deweloperzy są mniej lub bardziej elastyczni. Wszystko zależy od tego, czy dana inwestycja cieszy się zainteresowaniem, w jakiej jest lokalizacji i ogólnie jaka jest sytuacja na rynku. Część da jakiś upust, inni nie będą skłonni do prowadzenia tego typu rozmów, ale może uda się wytargować większy taras lub dodatkowe miejsce postojowe. Zawsze warto pytać.
2 UMOWA REZERWACYJNA
jeśli zakup domu będziemy finansować z kredytu, warto ją podpisać z Deweloperem i upewnić się, że zawiera ona klauzulę, zgodnie z którą mamy prawo do odstąpienia od umowy, jeśli zmienimy zdanie lub nie otrzymamy kredytu. Dla swojej ważności umowa rezerwacyjna nie wymaga formy aktu notarialnego, podpisuje się ją w biurze Dewelopera i stanowi potwierdzenie powagi intencji Klienta do zakupu wybranego przez niego domu. Wiąże się ona z zapłatą określonej w umowie opłaty rezerwacyjnej.
3 UMOWA DEWELOPERSKA
zapoznajmy się z nią po uzyskaniu kredytu na zakup domu lub pewności jego zakupu. W przeciwieństwie do umowy rezerwacyjnej, jest ona podpisywana w kancelarii notarialnej, a za czynności notariusza należy opłacić tzw. taksę (zgodnie z ustawą deweloperską, cena taksy obciąża po połowie Nabywcę i Dewelopera). Gdy już podpiszemy umowę deweloperską, aktualizuje się obowiązek płatności rat. Płacimy je zgodnie z harmonogramem płatności zapisanym w umowie deweloperskiej i prospekcie informacyjnym. Raty wpłacane są na przynależny do danego domu rachunek powierniczy Dewelopera.
4 ZMIANY LOKATORSKIE
po podpisaniu umowy deweloperskiej Nabywca uprawniony jest do ich dokonywania. Dopuszcza się wszelkie zmiany w zakresie ścian działowych, przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, komunikacyjnej i telewizyjnej, o ile zmiany te będą możliwe w świetle obowiązujących przepisów, norm technicznych i rozwiązań technologicznych przyjętych przez Dewelopera oraz stopnia zaawansowania prac budowlanych. Deweloper nie jest zobowiązany do uwzględnienia zmian żądanych przez Nabywcę jeśli zmiany będą ingerowały w układ konstrukcyjny budynku lub będą wymagać uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Dokonanie zmian następuje w formie pisemnego porozumienia, w którym Nabywca zobowiąże się do przedstawienia projektu zmian, sporządzonego na własny koszt oraz pokrycia ewentualnych kosztów prac dodatkowych.
5 WIZYTY NA BUDOWIE
to kolejny aspekt podpisanej umowy deweloperskiej. Po wcześniejszych ustaleniach Kupujący ma prawo do wizyty na budowie oraz monitorowania postępu prac budowlanych, wykonania wg standardu ustalonego w projekcie informacyjnym i załącznikach, zgodności z projektem oraz zgłoszonymi wcześniej i zaakceptowanymi przez obie strony zmianami lokatorskimi.
6 ODBIÓR LOKALU/DOMU
po zakończeniu budowy oraz zapłaty całej kwoty za dom, umawiamy się z Deweloperem na odbiór wybudowanego dla nas domu. To bardzo ważny etap, który pozwala Klientowi zweryfikować, w jakim stopniu Deweloper wywiązał się ze swoich obowiązków zawartych w umowie. W ramach odbioru przysługuje Nabywcy przede wszystkim prawo do stawienia się na ten termin z fachowcem, który pomoże ocenić poprawność wykonania prac. Deweloper nie może zabronić takiej osobie wstępu do domu. Ponadto, Deweloper nie ma też prawa dokonać odbioru jednostronnie tj. pod nieobecność Kupującego. Podczas odbioru domu nie musisz się spieszyć, należy sprawdzić wszystko dokładnie i pozwolić zatrudnionemu fachowcowi sprawdzić zgodność domu z wszelkimi projektami, schematami instalacji i ustaleniami umowy deweloperskiej.
7 PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
jest sporządzany podczas odbioru domu i podpisany przez obie strony: Kupującego i Dewelopera. Wpisywane są do niego wszelkie uwagi i usterki zgłoszone przez Kupującego. Po spisaniu protokołu Dewelopera obowiązują następujące terminy:

– w ciągu 14 dni – licząc od dnia podpisania protokołu Deweloper doręczy Nabywcy oświadczenie o uznaniu wskazanych w protokole wad lub o odmowie ich uznania i jej przyczynach,
– w ciągu 30 dni – licząc od dnia podpisania protokołu Deweloper usunie uznane wady. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wad w powyższym terminie, może wskazać inny termin ich usunięcia wraz z uzasadnieniem opóźnienia.
8 WYDANIE KLUCZY
jest równoznaczne z wydaniem nieruchomości Kupującemu, ale następuje to dopiero wtedy, gdy Nabywca zweryfikował i zaakceptował usunięte przez Dewelopera wady i usterki wpisane do protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dokonał 100% wpłaty za zakupiony dom. Podpisując protokół wydania domu Kupujący otrzymuje oprócz kluczy, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i inne załączniki zawierające ważne dla niego informacje tj. kontakty do serwisu czy daty przeglądu zamontowanych urządzeń. Tutaj spisuje się też numery i stany liczników wody ciepłej, zimnej oraz centralnego ogrzewania, jeśli były założone przed odbiorem.
9 AKT NOTARIALNY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI
to już ostatni krok w całym procesie zakupu domu. Taka umowa zawierana jest wyłącznie w formie aktu notarialnego. Tym razem koszty jej sporządzenia w całości pokrywa Kupujący. Dobre informacje to takie, że zakup domu od Dewelopera zwolniony jest z podatku PCC w wysokości 2%, czyli płacisz tylko podatek VAT, który jest zawarty w cenie nieruchomości. Aby doszło do podpisania umowy, budowa musi być zakończona, co ma potwierdzić pozwolenie na użytkowanie. Jeżeli skorzystałeś z kredytu na zakup swojego domu to w tym momencie zgodnie z umową masz złożyć do sądu wniosek o wpis hipoteki. Poza tym warto od razu ubezpieczyć swoją nieruchomość od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Po dopełnieniu tych wszystkich formalności GRATULACJE stałeś się WŁAŚCICIELEM DOMU! Pozostaje jego wykończenie i przeprowadzka a potem radość z posiadania swojego, wymarzonego domu.
3
PO ZAKUPIE DOMU
Kupiłeś dom. Jesteś jego właścicielem. Co jeszcze musisz wiedzieć?
1 INFORMACJA
właściciel domu jest zobowiązany powiadomić o przeprowadzce odpowiedni organ podatkowy, a więc urząd gminy lub miasta – zgłoszenie nabycia nieruchomości powinniśmy zrobić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. To samo dotyczy obowiązku meldunkowego, we właściwym dla nowego miejsca zamieszkania urzędzie miasta lub gminy należy dokonać odpowiednich formalności zabierając ze sobą akt własności do nowo nabytej nieruchomości. O nowym miejscu zamieszkania warto poinformować też bank, zakład pracy i inne instytucje, które mogą potrzebować aktualizacji danych,
2 UMOWY
należy podpisać umowy z dostawcami mediów tj. prądu, gazu, wod – kan, internetu, usług telekomunikacyjnych i telewizji kablowej. Pamiętaj, że obowiązek wywozu śmieci z domu jednorodzinnego spoczywa obecnie na gminie, która podpisuje umowę z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów. To ona dostarcza do domu odpowiednie worki lub pojemniki służące do właściwego segregowania śmieci oraz ustala terminy ich odbioru. We wskazanych przez gminę dniach jesteśmy zobowiązani wystawiać pojemniki przed bramę posiadłości. No i co najważniejsze ubezpiecz swój dom jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiłeś,
3 PRZEGLĄDY
przynajmniej raz na rok należy wykonać przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), a przynajmniej raz na 5 lat generalny przegląd stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji. Jednak dobrą praktyką jest przynajmniej dwa razy w roku – jesienią (przed zimą) i wiosną (po zimie) – sprawdzenie stanu trwałych, zewnętrznych elementów domu, tj. ściany i elewacja, rynny, pokrycie dachu, komin i wszelkich połączeń między nimi. Jako właściciel domu jesteś też zobowiązany do dbania nie tylko o stan samego budynku, ale także jego otoczenie – w zimie regularnie należy odśnieżać chodnik przed posesją, usuwać ewentualne sople czy lód,
4 GWARANCJA I RĘKOJMIA
kupując dom od Dewelopera przysługują ci 2 lata gwarancji 5 lat rękojmi, liczone od dnia wydania domu w posiadanie Kupującego i stosuje się tu przepisy o gwarancji i rękojmi ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny,
5 KONTAKT
jako Deweloper po sprzedaży nadal pozostajemy do dyspozycji Kupującego pod nr tel. 509-732-734, emailem na adres: biuro@tbhouse.pl lub w siedzibie firmy TB House ul. Willowa 65 lokal 20 I już na koniec zaproś rodzinę i znajomych na parapetówkę i ciesz się wspaniałymi chwilami w swoim wymarzonym DOMU.

Porozmawiajmy
o Twoim przyszłym domu 

Jesteśmy tu, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania, rozwiać wszelkie wątpliwości i wesprzeć Cię w spełnieniu marzenia o własnym domu. Zadzwoń do nas, aby umówić spotkanie na budowie lub skorzystaj z formularza obok, a my odezwiemy się do Ciebie w możliwie najszybszym terminie.
Willowa 65/lokal 20,
20-819 Lublin
pokaż numer
pokaż adres
Godziny otwarcia: 9:00-17:00

    Administratorem danych osobowych jest TB House z siedzibą w Lublinie, ul. Willowa 65, lokal 20. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.